Ал жанында - жолланы халы эм байрамгъа хазырланыу

Нальчик шахарны администрациясында бардырылгъан коллегияда муниципалитетни тийресинде жолланы бу къыш кезиуде тийишли халда тутуу, келир Жангы жылны белгилеу эмда культура бёлюмню айнытыу вопросла сюзюлгендиле, деп билдиргендиле мэрияны пресс-службасындан.
ЖКХ эмда тапландырыу Управленияны башчысы Анзор Ашабоков айтханнга кёре, шахарны жолларына къарау ишни игилендирир умутда быйыл бир ненча энчи автомашина сатып алыннганды. Ала къарны бек женгил тазаларыкъдыла, ызлагъа да керек кезиуледе юзмез себерикдиле.
Культура Управленияны таматасы Мадина Товкуева «Развитие культуры в городском округе Нальчик на 2016-2020 годы» деген муниципал программаны бардырыуну юсюнден сёлешгенди, аны кезиуюнде республиканы ара шахарыны бу жаны бла онгларын кючлендириуге, болгъан проблемаланы тамамлаугъа аслам эс буруллугъун да айтханды.Ол билдиргенича, шахарны бу бёлюмюне кирген муниципал учрежденияларыны санында энчи билим берген беш школ, сабийлени эстетика жаны бла юйретген ара, оналты библиотека, юч Маданият юй, парк, зоопарк, эстрада театр, эмда «Нальчик» газет бардыла. Ю.Х. Темирканов атлы сабий музыка школ бла биринчи номерли сабий чыгъармачылыкъ школ а былтыр Россейни эм иги 50 сабий чыгъармачылыкъ мектеплерини тизмесине тюшгендиле.
Мадина Товкуева белгили даталагъа аталгъан жумушланы бардырыугъа шахарда тийишли эс бурулгъанын, быйыл аладан юч жюзден артыгъы ётгенин да айтханды. Келе тургъан Жангы жылны белгилеуге хазырланыу иш да тийишлисича бардырылгъанын туура этгенди. Назы терекле Келишиулюкню, 400-жыллыкъны эмда Абхазияны майданларында, «Победа» эмда «Восток» кинотеатрланы, Курзалны эмда Къырал концерт залны(ГКЗ) алларында орнатыллыкъдыла, быллай терекчиклени сатыу жерле уа Шогенова, Калинина эм Неделина орамлада, сора дагъыда Абхазия майданда бла ГКЗ-ны аллында боллукъдула.
Декабрьны ахырында «Ветеран» клубда ветеранлагъа деп «Бал снежной королевы» деген тёрели тюбешиу боллукъду. «Здравствуй, Новый год!» деген чакъырыу бла бардырыллыкъ тюрлю-тюрлю къууанчлы ишлеге уа къолайсыз юйюрледен эки мингден артыкъ сабий къатышырыкъдыла. Дагъыда ГКЗ-да 28 декабрьде «Новогодняя мелодия» деген жандауурлукъ концерт боллукъду, 31 декабрьде уа Абхазия майданда республиканы белгили жырчылары эм артистлери да къатышып, тёрели байрам программа бардырыллыкъды. Жангы жылны биринчи кюнлеринде уа«Победа» кинотеатрны аллында сабийлеге деп «С новым годом, родная столица!» деген байрам акция ётерикди.

 

Омарланы Мурат.

Свежие номера газет Заман


14.11.2018
12.11.2018
09.11.2018
07.11.2018