Жарсыуда - кюч, сабырлыкъ, къууанчда уа - жарыкълыкъ, къууат берген поэзия

Озгъан  баш кюн Нальчикде Литература салонда КъМР-ни, КъЧР-ни да халкъ поэти, РФ-ни М. Горький атлы Къырал саугъасыны, Чуваш Республиканы Эмине атлы миллет саугъасыны, С. Михалков атлы Халкъла аралы адабият саугъасыны да лауреаты Зумакъулланы Танзиляны «Эльбрус» китап басмада дуния жарыгъын кёрген ючтомлукъ сайламаларыны презентациясы къуралгъанды.
Аны КъМР-ни Жазыучуларыны союзу бла «ВТК «Къабарты-Малкъар» телеканал  бирге къурагъандыла. Ары поэтле, жазыучула, журналистле, жамауат организацияланы келечилери, поэзияны сюйгенле, Танзиляны къарындашлары, жууукълары да келген эдиле. Тюбешиу ариу, шатык, ёхтем малкъар тилде бардырылгъанын энчи чертип айтырчады.
Адабият ингирни  китап басманы директоруну орунбасары Додуланы Асият  ачханды.  Жыйымдыкъгъа магъаналы ал сёзню да ол жазгъанын белгилерге  тийишлиди. Ол ючтомлукъгъа кирген чыгъармаланы юсюнден оюмларын айтханды. «Ишимде, жашауумда быллай китапны чыгъарыргъа, анга ал сёз жазаргъа насыбым тутханына къууанама. Ары  авторну, назмуларындан сора да, поэмалары, жоралаулары да  киргендиле.
Илхам Танзиляны дайым да жокълагъанлай турады. Ол малкъар халкъны атын дуниягъа айтдыргъанды. Аны поэзиясы адамгъа къарыу, кюч береди, сёзлери таянчакъ боладыла»,- дегенди. Ызы бла Интернетде поэтессаны чыгъармаларыны юсюнден жазылгъан ариу сёзлени юлгюге келтиргенди. КъМР-ни Жазыучуларыны союзуну правленини председатели Беппайланы Муталип  да бу ингирни къурагъанлагъа ыспас этгенди эмда шайыр кеси сау дуния болгъанын чертип, анга жоралап жазгъан назмусун окъугъанды.
Танзиляны багъалагъанла, сыйлагъанла кёпдюле.  Бюгюнлюкде бизни ана тилибизге, поэзиябызгъа аныча къайгъыргъан, жарсыгъан инсан хазна болмаз. Аны юсюнден сёлешгенди поэт Табакъсойланы Мухтар да: «Къайсын, Танзиля манга болушханды демегенибиз жокъбуз. Биз а,  шёндюгюле, ызыбыздан келгенлени артыкъ къайгъысын кёрмейбиз. Ол затны жарсыуун тамата къалам эгечибиз угъай, биз, телевиденияда, газетледе, радиода, китап издательствода ишлегенле, этерге борчлубуз. Башда айтылгъан затла барысы да анга угъай, бизге керекдиле.Ол а тилибизни сакълаугъа кесини тийишли юлюшюн къошханды,-деп, сёзюн жоралау назмусу бла бошагъанды.
КъМР-ни, КъЧР-ни да халкъ поэти Созайланы Ахмат а, Москвада Къайсынны жюзжыллыгъына жораланып бардырылгъан къууанчлы ингирни эсгере, анда  къыралны белгили поэтлери, жазыучулары Танзиляны соргъанларын, анга энчи хурмет  этгенлерин белгилегенди. Кеси да шайыргъа атагъан тизгинлерин уллу ёхтемлик бла эшитдиргенди.    
Журналист Моттайланы Светлана:  «Танзиля керти да аламат поэтлерибизден бириди. Аны «Дунияда менсиз къалай жашайса?» деген жырын алып айтсакъ окъуна тамамды. Анда аллай таза жюрек, бийик фахму барды. Ол чыгъарманы мен кесим да жырлагъанма.  Аны сёзлерине тынгылап, ойлачыгъыз, ала къалай терен магъаналыдыла.
Тиширыула болуп, биз аны ызындан тизилгенле, Мусукаланы Сакинат, Ахматланы Сафарият, мен, башхала да бардыла. Ол а биринчиликни жигитлигин этгенди. Аны ючюн сау бол дерге сюеме»,-дегенди.
«Заман» газетни маданият бёлюмюню таматасы Мусукаланы Сакинат а  миллетибизни ёхтем къызын сабий заманындан бери таныгъанын, ол анга керти эгечлик, билеклик да этгенин чертип айтханды. «Назмуларын окъусанг, акъыл аласа, жюрегинги чёкдюресе. Бизни эр киши акъыллы тиширыуларыбыз бардыла деп айтырча этгенди ол», -  деп жоралау назмусун эшитдиргенди. «Минги-Тау» журналны баш редактору Додуланы Аскер а  къалам эгечин Къулийланы Къайсынны 100- жыллыгъына чыгъарылгъан юбилей майдал бла саугъалагъанды.
Филология илмуланы доктору Биттирланы Тамара уа, поэтессаны биринчи назму китабындан чыгъарманы окъуп,  Додуланы Асиятха сайламалагъа  жазгъан ал сёзю ючюн ыспас этгенди. КъМР-ни Журналистлерини союзуну правленини председатели Шауаланы Разият бек алгъа бу ингирни къурагъанлагъа, ары келгенлеге да ыразылыгъын билдиргенди.  Ол кеси да аны назмуларын сюйюп окъугъанын чертип, жангы туугъан къызчыкълагъа  бюгюнлюкде да Танзиляны  атын атагъанларын белгилегенди.
Черек районну администрациясыны бёлюмюню таматасы Байсыланы Харун а назмучу керти да миллетибизни ийнагъы болгъанын, Малкъарны Шканты элинде  Зумакъуллары  биринчиле болуп юй салгъанларын да эсгергенди. «Дуния башында ариу тиширыула кёпдюле, алай сизнича нюрлюле  аздыла.», - деп, Черек районнга къонакъгъа келе турурун тилегенди. Аладан сора да,  ингирде поэт Джамбулат Кошубаев, «Къайсыннга жюз атлам» фондну председатели Тетууланы Хадис,  устаз Жанатайланы Аслижан эм кёп башхала да сёлешгендиле.
Зумакъулланы атындан сёзню Борис Мустафаевич айтханды. Ол, поэзияны байрамына жыйылгъанлагъа  тукъумну атындан ыспас этип, «Малкъар» деген назмудан юзюкню окъугъанды. Ахырында   Танзиля кеси да ары келген адамланы барына да жюрек ыразылыгъын билдиргенди. «Залда олтургъанла барысы да энчидиле, белгилиледиле, мен сюйген адамладыла, барыгъызны да тансыкълайма. Юч том поэзиягъа бек кёпдю. Алай китап басмада ишлегенле экинчи, ючюнчю томну да чыгъармай боллукъ тюйюлдю деп къаты болгъандыла. Аланы хар биринде адамла жаратхан бешишер назму  бар эсе,  насыплыма»,- дегенди ол.
Тюбешиуню кезиуюнде  поэтни сёзлерине жырланы Гергъокъаланы Халимат бла Холамханланы Къайсын, «Эрирей» жыр ансамбль, поэт, жырчы Сарбашланы Азнор, СКГИи-ни студенткасы  Евгения Саенко айтхандыла, Созайланы Илияс, Токумаланы Лейля, «Эльбрусоид» жаш тёлю арадан жашла бла къызла, Нальчикни 14-чю номерли гимназиясыны окъуучусу Къалабекланы Залина сайламаладан назмуланы кёлден окъугъандыла, Байтуугъанланы Исмаиыл поэтге жоралагъан назмусун айтханды.

 

Холаланы Марзият.

Свежие номера газет Заман


14.11.2018
12.11.2018
09.11.2018
07.11.2018