Жер-жерли власть органланы ишлеринде жетишимлени, кемчиликлени да туура кёргюзтген амал

КъМР-ни Парламентини президиуму кесини кезиулю жыйылыуун Лескен муниципал  районну    Озрек  элинде бардыргъанды. «Комитетни сагъатыны» чеклеринде 2003 жылда 6 октябрьде къабыл кёрюлген «РФ-де жер-жерли самоуправленияны къурауну битеулю принициплерини юсюнден» 131-ФЗ номерли Федерал закон эмда Къабарты-Малкъарны законлары республиканы эллеринде къалай толтурулгъанлары сюзюлгенди.
Парламентлени араларында бирге ишлеу жаны бла келишимлеге тийишлиликде президиумуну ишине Шимал Осетия-Аланияны законла чыгъарыучу органыны спикерини орунбасары Батраз Билаоновну башчылыгъында делегация да къатышханды. Кенгешге  РФ-ни Къырал Думасыны депутаты Ирина Марьяш, КъМР-ни Башчысыны Администрациясыны таматасыны орунбасары, жер-жерли самоуправленияны ишлери жаны бла управленияны таматасы  Сарбашланы Светлана, «КъМР-ни муниципал къуралыуларыны совети» ассоциацияны таматасы Максим Панагов, Лескен районну администрациясыны таматасы  Сафарбий Инжижоков, Парламентни эмда районну жер-жерли самоуправлениясыны депутатлары, районну эмда аны эллерини администрацияларыны къуллукъчулары, жамауат организацияланы келечилери да чакъырылгъан эдиле.
Кенгешни аллында уа президиум бла къонакъла Л.Кокова атлы поликлиниканы иши бла шагъырей болгъандыла. Школгъа дери билим бериу учрежденияны иши бла да шагъырейленнгендиле. Парламентарийле мекямны болумун, сабийле тургъан отоуланы да кёргендиле.  
Битеулю билим берген орта школ а 1972 жылда ишленнгенди. Ол «2010 жылда Россейде юлгюлю билим бериу учреждение» деген Миллет реестрге, «Фахмулу сабийле  - Россейни келир кюню» энциклопедиягъа да кийирилгенди. Школда «Фахмулу сабийле» деген район программа тамамланады, ол дагъыда экономика жаны бла файдалы эм социальный магъаналы  муниципал организацияланы, предприятияланы, учрежденияланы битеуроссей кадастрыны «Сыйлылыкъ китабына» да къошулгъанды.
Объектледе кемчиликлени депутатла эслерине алгъандыла. Парламентни спикери Татьяна Егорова президиум кенгешни бу элде  нек бардыргъанын журналистлеге ангылата, депутатла «РФ-де жер-жерли самоуправленияны ишин къурауну битеулю принициплерини юсюнден» Федерал закон къалай ишлегени бла шагъырей  болгъанларын чертгенди.
- Жер-жерли самоуправление ишинде тюбеген кемчиликлени, законну толтургъанда чырмауланы терен тинтирге, жетишмеген затланы ачыкъларгъа тийишлиди. Быллай жыйылыула бизге адамла бла тюбеширге, аланы жарсыуларын ангыларгъа онг бередиле. Жамауатха дайым да эс бурулса, ушакъ бардырылса, адамланы къайгъылары сюзюлселе, биз халкъыбызны жашау болумун, къайгъыларын терен билликбиз, инсанларыбыз бла бирге  аланы кетериуню жолларын белгилеяллыкъбыз,-дегенди ол.
Татьяна Борисовна Лескен район  Шимал Осетия бла чекде орналгъанына, анда кёп миллетлени келечилери жашагъанларына эс бургъанды. «Биз бюгюн социальный объектлени ишлери бла шагъырей болгъанбыз. Къырал тилни, билим бериуню юслеринден законла къалай толтурулгъанларын тинтирге муратлыбыз. Элде ана тилге юйренирге битеу онгла къуралгъанларын чертирге сюеме. Ол санда школда осетин тил бла адабият 1-чи классдан башлап, 11-чи классха дери окъутулады. Ол а миллетни энчилигин, культурасын сакълагъанда бек магъаналыды»,-деп къошханды спикер. Ол президиумну жыйылыууну энтта бир энчилиги болгъанын да билдиргенди: Шимал Осетия-Аланияны парламентарийлери бла сынаулары бла алышыныргъа онг барды. «Бирге ишлеу эки жанына да хайырлы боллугъуна ишеклигим жокъду. Ол мындан ары да законла чыгъарыучу органланы араларында байламлыкъланы кючлерге себеплик этерикди»,-дегенди ол сёзюню ахырында.
Кенгеш  М.Кебеков атлы орта школда бардырылгъанды. Аны ача, Татьяна Борисовна Къабарты-Малкъарны бла Шимал Осетияны законла чыгъарыучу органларыны араларында байламлыкъла эрттеден къуралгъанларын белгилеп, къоншу регионну жангыдан сайланнган депутатлары да бу тёрени андан ары бардырлыкъларына ышаннганын чертгенди.
Жер-жерли самоуправленияны ишин къурауну юсюнден айта, ол властьны битеу органлары да аны айнытыуну, болушлукъ этиуню баш магъаналы ишге санагъанларын белгилегенди.
- Бюгюн а биз Озрек элни юлгюсюнде закон къалай ишлегенин, эллени жарсыуларын тамамлагъанда жамауатны тирилигин, адамланы оюмлары, предложениялары къалай толтурулгъанларын сюзерикбиз.  Муниципал органла адамлагъа, аланы жарсыуларына жууукъдула. Алай эсе уа, жер-жерли власть органла адамла бла байламлыкъла жюрютюрге, ушакъ этерге борчлудула. Жеринде властьха берилген  полномочияла кёп болгъанларын барыбыз да билебиз. Ол а сизге уллу жууаплылыкъ салады, аны муниципал къуралыулада ишлегенле барысы да ангыларгъа керекдиле,-дегенди.
 Ол жеринде власть органланы баш проблемалары бюджетлерини къытлыгъы, аланы жууаплылыкъларында болгъан ишлени толтурургъа ахча жетмегени бла байламлы болгъанларын белгилегенди. Ол а муниципалитетледе социальный сферада, экономикада проблемаланы тамамларгъа онг бермейди. «Алай бу кемчиликледен къутулууну мадарларын барыбыз да бирге излерге керекбиз. Аны ючюн а битеу онгларыбызны, сынауубузну хайырланыргъа тийишлиди»,-дегенди спикер.
РСО-А-ны Парламентини  депутатларыны атларындан сёлеше, Батраз Билаонов тюбешиуню темасы магъаналы болгъанын чертгенди. Ол жерине барып, закон къалай толтурулгъанын сюзюу, эллени жашаулары бла шагъырейлениу кемчиликлени кетерирге болушханын  чертгенди. «Биз да кесибизни ишибизде Къабарты-Малкъарны депутатларыны сынауларын хайырланырыкъбыз»,-дегенди ол.
Жер-жерли самоуправление органланы эллени экономикаларын айнытыуда магъаналарыны юсюнден докладны Законодательство, къырал къурулуш эм жер-жерли самоуправление жаны бла комитетни башчысы Борис Мальбахов этгенди. Озрекни администрациясыны таматасы Тамерлан Габачиев а элни жетишимлерини, жарсыуларыны, халкъны саныны, социальный объектлени ишлерини, жамауат организацияларыны юслеринден айтханды.
Ол халкъны иш бла жалчытыуну, ишсизлеге этилген консультацияланы, энчи иели бахчаланы айнытыугъа кредитле алгъанда болушлукъну юслеринден да билдиргенди. Май указлада  кёп сабийли юйюрлеге жашау журт ишлерге жерни хакъсыз бериу жаны бла буйрукъланы чеклеринде уа Озрекде бир юйюрге себеплик этилгенди.
Докладны сюзе, депутатла налогла жыйыуну, бюджетни къоранчларыны бла файдаларыны юслеринден соргъандыла. Дагъыда элни айнытыуну генеральный планын жарашдырыргъа кереклисине эс бургъандыла.    
Сюзюлген вопросну юсюнден кесини оюмун Ирина Марьяш да айтханды. Сарбашланы Светлана уа жыйылыуда сюзюлген вопрослагъа жууапла бергенди.  Элни сыйлы инсаны профессор, РФ-ни сыйлы юристи Мурадин Кебеков да озрекчилени жарсытхан шартланы билдиргенди.
Кенгешни ахырында Татьяна Егорова ушакъ хайырлы болгъанын белгилегенди эмда кемчиликлени районлагъа бла эллеге барып сюзюу иш мындан ары да бардырыллыгъын чертгенди. «Барыбыз да къадалып ишлесек, республиканы айныуун жалчыталыкъбыз»,-дегенди ол ахырында.
Жыйылыуда этилген предложенияла эсге алынып, президиум эсгертиулени къабыл кёргенди.
Кенгешден сора уа парламентарийле, тёреде болгъаныча, адамланы жарсыуларына бла тилеклерине тынгылагъандыла.  Республиканы ара шахарындан узакъда орналгъан элледе жашагъанланы къайгъыларын тюзюнлей депутатлагъа билдирирге онглары болгъанды. Ол кюн приёмгъа 20 адам келген эди.

 

 

Люба Батырова.

Свежие номера газет Заман


14.11.2018
12.11.2018
09.11.2018
07.11.2018