Хар тарыгъыугъа, соруугъа да кереклисича эс бёлюп

Нальчик шахар округну жер-жерли администрациясыны башчысы Арсен Алакаев Хасанияда бу кюнледе приём бардыргъанды. Аны бла бирге бу ишге мэрияны ЖКХ эмда тапландырыу Управлениясыны башчысы Анзор Ашабоков, шахарны тамата архитектору Астемир Унажоков, транспорт эм связь Управленияны таматасы Марина Сохова эмда элни администрациясыны башчысы Азаматланы Къайсын къатышхандыла.
Тюбешиуде кёп магъаналы вопросла кётюрюлгендиле, ол санда канализацияны къурау, орамланы чыракъла бла жарытыу, билим бериу учрежденияланы къатларында жоллада къоркъуусузлукъну жалчытыу бла байламлыла да. Сорууланы, тарыгъыуланы хар бирине да эс бурулгъанды, мэр аланы юсю бла администрацияны тийишли бёлюмлерине буйрукъла бергенди, тамамлау болжалларын да белгилегенди.
Шахарны башчысы Хасанияда приёмну бу жол ючюнчю кере бардырады. Ары дери ол быллай умут бла Кенжеде, Акъ-Сууда эмда Вольный Ауулда экишер кере эмда Адиюхда бир кере болгъан эди.
 

 

Бизни корр.

Свежие номера газет Заман


14.11.2018
12.11.2018
09.11.2018
07.11.2018