Журналистлени къыйынларына - тийишли багъа

Шимал Кавказны асламлы информация органларыны Ингушетияда Магасда 30 ноябрьде -1 декабрьде бардырылгъан  V юбилей форуму «Медиа Кавказ» деген конкурсну эсеплерин чыгъарыу бла бошалгъанды. Битеу да бирге уа анга 16 номинацияда кеслерини ишлерин регионну 350 журналисти кёргюзтгендиле.
Аланы арасында «Черкасскийле Россейни тарыхында» деген фильм РФ-ни Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечисини аппаратыны энчи саугъасына тийишли кёрюлгенди. Аны Къабарты-Малкъарны къырал телевидениясы хазырлагъанды, фильм Къабарты кеси ыразылыгъы бла Россейге къошулгъанлы 460 жыл толгъанына жораланады. Проектни башчысы белгили журналист «КъМР-Медиа» холдингни таматасы Людмила Казанчевады.
Андан сора да, бизни республикадан энтта бир журналистни къыйынына багъа берилгенди.  ТАСС-ны Къабарты-Малкъарда энчи корреспонденти Герийланы Асият «Жер-жерли жангылыкъланы ачыкъ этгени ючюн» деген номинацияда хорлагъанды.
Форум не бла бошалгъаныны юсюнден айтханда уа, быйыл бир ненча жангылыкъ болгъанын чертирчады. Ол санда анга къатышхан журналистлени, экспертлени, политологланы санына кёре рекорд салыннганды. Алгъын Пятигорскда быллай тюбешиулеге орта эсеп бла  600 адам келиучю эсе, Ингушетияны ара шахарында уа асламлы информация органланы 700 келечиси жыйылгъанды.  Форумну темасы да бу республиканы 25-жыллыгъына аталгъанды.
Жыйылыуну чеклеринде бир ненча келишимге да къол салыннганды. Ол санда Жамауат бла байламлыкъла жаны бла ассоциация бла къабыл кёрюлген документге кёре, организацияны регионда бёлюмю къураллыкъды. Дагъыда Ингушетияны бла Пермь крайны араларында бирге ишлеуню юсюнден келишим да этилгенди.
Биринчи кере болуп аны ишине тыш къыралладан къонакъла да келгендиле. Ол санда Къазахстандан, Юг Осетиядан, Абхазиядан да.  Дагъыда форумда Пермь крайны келечилери да бар эдиле. «Тёгерек» столладан биринде уа келир жыл бу округда да быллай форум къураллыгъы белгили болгъанды.  Регионну губернаторуну башчысыны къуллугъун толтургъан  Михаил Ведерников анга кавказлы журналистлени да чакъыргъанды.
Эсигизге салайыкъ, бу жыйылыу власть органланы, экспертлени бла басма органланы араларында байламлыкъла къурар мурат бла бардырылады. Хар жылдан да аны чеклеринде къуралгъан тюбешиуледе, «тёгерек столлада» регионда СМИ органланы жарсытхан проблемала сюзюлюп, эсгертиуле чыгъарыладыла.
Быйылдан башлап форум энди республикалада бардырыллыкъды. Кезиулю форумну къонакъгъа Чеченде аллыкъды. Ызы бла ол Дагъыстанда боллукъду.

 

 

Тикаланы Фатима.

Свежие номера газет Заман


14.11.2018
12.11.2018
09.11.2018
07.11.2018